Bewegend leren integreren?

Ga voor het volledige implementatietraject Bewegend Leren!

Implementatietraject bewegend leren

Hoewel in het onderwijs een duidelijke trend waarneembaar is naar meer bewegen gedurende de lesdag, is het voor veel scholen een uitdaging om een concrete invulling te geven aan bewegen tijdens de les. Precies daarom is dit implementatietraject bewegend leren ontwikkeld met als ultieme uitkomst:

Bewegend Leren is een structureel onderdeel van de lesdag.

Het implementatietraject is volledig afgestemd op wensen en behoeften van de school en betrekt zowel de reeds bestaande kennis, expertise als ook nieuwe en/of lopende interventies. Door het aanstellen van een procesbegeleider ontzorgen we de school en leveren we maatwerk.

Integreren van Bewegend Leren

Centrale plek in het traject is het online platform voor bewegend leren Wieblie. In een besloten community heeft de procesbegeleider op een laagdrempelige manier contact met de leerkrachten en wordt de voortgang gemonitord. Bovendien zijn hier kant en klare bewegend leren lessen te vinden die gekoppelijk zijn aan de SLO-leerdoelen. Inclusief instructies per les en handige downloads.

KICK OFF

Zoals met iedere vorm van gedragsverandering is er allereerst draagvlak nodig om een veranderproces te kunnen starten. Tijdens deze eerste Kick-Off meeting brengen we de beginsituatie in kaart en gaan we aan de slag met het verandermodel van Knoster (1991). Dit model helpt alle elementen in kaart te brengen die tot duurzame veranderingen leiden.

VISIE EN PLAN

Het bepalen van een visie geeft richting aan het proces. Een veranderproces is echter geen vaststaand recept dat stap voor stap gevolgd en afgevinkt kan worden. In deze stap worden de doelen, subdoelen en gewenste uitkomst bepaald. Bovendien wordt duidelijk geformuleerd wat daarvoor nodig is, wie daarvoor nodig zijn, waar de verantwoordelijkheden liggen en hoe we bij de gewenste uitkomst gaan komen. Dit plan is de leidraad om op terug te vallen wanneer, tijdens het veranderproces, de visie uit het oog verloren raakt.

WORKSHOPS

Leerkrachten worden geschoold in het praktisch toepassen van Bewegend Leren in de klas. Thema van de workshop is afhankelijk van bestaande producten en/of interventies op de school. Voorbeelden van workshops zijn bijvoorbeeld handleiding en gebruik van Wieblie, Workshops Bewegend Leren in de klas, training van een interventie/product (bijvoorbeeld van een Active Floor of SPORTsWall), etc. Lesmateriaal wordt centraal aangeboden op het kennisplatform.

EVALUATIE

De procesbegeleider stuurt, monitort en evalueert het proces op vaste momenten gedurende het traject en stuurt bij waar nodig. Punten die naar voren komen tijdens de evaluatie zijn o.a. het tijdpad, de haalbaarheid van de gestelde subdoelen, zaken die goed gaan, verbeterpunten etc. Evaluaties vinden plaats middels online vragenlijsten. Feedback wordt gebruikt om het proces waar nodig bij te sturen.

BELEID

Na afloop van het implementatietraject bewegend leren ligt er een uitgewerkt beleidsplan, specifiek afgestemd op wensen en behoeften van de school. Hierin is in ieder geval omschreven en vastgelegd:

  • Concrete invulling van bewegend leren in de lesdag in tijd, plaats en inhoud.
  • Commitment van het hele team. We doen het samen!
  • Er wordt een procesbewaker aangesteld voor borging voor de toekomst. Bij voorkeur iemand vanuit het team van school.

Neem vrijblijvend contact met ons op!

ConnectAndPlay 

Van Heekstraat 15

3125 BN Schiedam

Contact us

085 - 7603631

info@connectandplay.eu

Information

Privacy policy

FAQ

Follow us

Facebook

Instagram

Connectandplay 2021

Build by: MrSunshine