Connect And Play's

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van BewegendLeren B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74219316, onder andere handelend onder de naam ConnectAndPlay.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt met de hierna genoemde met een hoofdletter aangeduide begrippen het volgende bedoeld:

1.1. ConnectAndPlay: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BewegendLerenB.V., gevestigd te (3125) Schiedam aan de Van Heekstraat 15.

1.2. Klant: iedere (rechts)persoon aan wie ConnectAndPlay een aanbod doet, dan wel met wie ConnectAndPlay een overeenkomst sluit betreffende de verkoop van Apparatuur, dan wel de levering van diensten.

1.3. Apparaat/Apparatuur: de hardware producten en andere roerende zaken met (eventueel) bijbehorende voorzieningen, accessoires en (eventueel) bijbehorende software die ConnectAndPlay te koop aanbiedt die binnen het concept van Bewegend Leren kunnen worden ingezet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ConnectAndPlay en een Klant betreffende de Apparatuur en levering van diensten.

2.2. Toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt door ConnectAndPlay uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst zullen slechts gelden indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2.5. Indien de Klant de Apparatuur of diensten van ConnectAndPlay afneemt om door te leveren aan een derde eindgebruiker, is de Klant gehouden deze voorwaarden ook op de overeenkomst tussen de Klant en die derde van toepassing te verklaren en is de Klant aansprakelijk voor alle schade die ConnectAndPlay lijdt indien de Klant daar niet aan heeft voldaan.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst en beoordeling kredietwaardigheid

3.1. Alle aanbiedingen van ConnectAndPlay zijn vrijblijvend. ConnectAndPlay is gerechtigd een offerte in te trekken binnen 15 werkdagen nadat deze is aanvaard door de Klant.

3.2. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, onverminderd de verplichting van de Klant in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven gegevens. De Klant is daarvoor volledig verantwoordelijk.

3.3. Op eerste verzoek van ConnectAndPlay zal de Klant ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid al de relevante stukken en gegevens verstrekken waaruit zijn kredietwaardigheid kan worden afgeleid.

Artikel 4 – Verkoop van Apparatuur

4.1. De door ConnectAndPlay aan de Klant verkochte Apparatuur zal worden afgeleverd op de in de overeenkomst vastgestelde plaats.

4.2. Betaling van de Apparatuur door de Klant dient plaats te vinden voor de beoogde datum van levering.

4.3. De Apparatuur blijft eigendom van ConnectAndPlay totdat de volledige in de overeenkomst opgenomen prijs is voldaan.

Artikel 5 – Installatie en installatieadres

5.1. De Klant is verplicht er voor zorg te dragen dat het installatieadres zodanig is ingericht dat installatie direct kan plaatsvinden. Bij gebreke hiervan is de Klant verplicht de eventuele daardoor veroorzaakte kosten aan ConnectAndPlay te vergoeden. Indien installatie van de Apparatuur niet mogelijk is door toedoen van de Klant, wordt de dag waarop ConnectAndPlay de installatie had willen uitvoeren, aangemerkt als de datum van installatie. De Apparatuur is vanaf dat moment voor de rekening en risico van de Klant.

5.2. ConnectAndPlay zal zich inspannen de Apparatuur te installeren op de in het contract vermelde voorziene installatiedatum. Opgegeven of overeengekomen installatiedata of andere levertijden kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen.

5.3. ConnectAndPlay is gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

Artikel 6 – Prijzen

6.1. De prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen.

6.2. ConnectAndPlay is gerechtigd voor de levering en installatie de prijzen te verhogen. Daarvan kan in elk geval sprake zijn indien (één van) de factoren die de kostprijs bepalen na totstandkoming van de overeenkomst verhoging hebben ondergaan, ook indien de verhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was. De Klant zal schriftelijk van de prijsverhoging op de hoogte worden gesteld. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, is de Klant gerechtigd de overeenkomst binnen 7 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

Artikel 7 – Betaling

7.1. De verplichting tot betaling is onvoorwaardelijk. De bevoegdheid van de Klant om zich te beroepen op verrekening of opschorting van zijn betalingsverplichting is uitgesloten.

7.2. De in de offerte en op de factuur opgenomen betalingstermijn is een fatale termijn. Indien de Klant met enige betalingsverplichting achterstallig is, zal de Klant van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Klant is vanaf de eerste dag van het verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 a BW vermeerderd met 2% verschuldigd en staat het ConnectAndPlay vrij invorderingsmaatregelen te treffen en is zij gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, ook voor andere overeenkomsten met de Klant dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft.

7.3. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de Klant. Voor de buitengerechtelijke kosten maakt ConnectAndPlay aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur, onverminderd het recht van ConnectAndPlay om de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan van de Klant te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door de Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.


7.4. Betaling door de Klant strekt achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing door de Klant.

Artikel 8 – Onderhoud en gebruik van de apparatuur

8.1. De Klant zal de Apparatuur overeenkomstig hun bestemming en met inachtneming van de gebruikershandleiding zorgvuldig gebruiken.

8.2. De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Apparatuur. Hij ziet erop toe dat de Apparatuur door hem en zijn personeel op zo veilig mogelijke wijze wordt gebruikt en conform de wettelijke bepalingen en andere relevante voorschriften.

8.3. Onderhoud, het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door ConnectAndPlay, dan wel een door haar aangewezen derde.

8.4. Bij afname van de Apparatuur is de Klant verplicht voor het 1e jaar na levering van de Apparatuur een service overeenkomst van ConnectAndPlay af te nemen.

Artikel 9 – Reclame en garantie

9.1. De Klant dient de Apparatuur direct na installatie zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele reclames over storingen of gebreken met betrekking tot de Apparatuur dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na installatie schriftelijk en gemotiveerd aan ConnectAndPlay te worden gemeld. 9.2. Een reclame ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens ConnectAndPlay. 9.3. Gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering zal ConnectAndPlay naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de Apparatuur alsmede in onderdelen die door ConnectAndPlay in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij ConnectAndPlay zijn gemeld. Deze garantie is van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak overwegend vinden in deugdelijke installatie of montage door ConnectAndPlay. Alle door ConnectAndPlay vervangen onderdelen worden eigendom van ConnectAndPlay. 9.4. Buiten de in het vorige lid bedoelde garantie vallen fouten en gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 • a. onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of het niet in acht nemen van bedienings- of onderhoudsvoorschriften;
 • b. gebruik op andere wijze dan het voorziene normaal gebruik;
 • c. externe oorzaken, zoals brand- of waterschade;
 • d. montage, installatie, reparaties of het ongedaan maken hiervan door anderen dan ConnectAndPlay;
 • e. toepassing van een overheidsvoorschrift;
 • f. niet schriftelijk door ConnectAndPlay geautoriseerde wijzigingen die de Klant of een derde in de producten of in de onderdelen die door ConnectAndPlay in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen;
 • g. gebruikelijke slijtage;
 • h. producten of onderdelen die ConnectAndPlay van een derde heeft betrokken, voor zover deze derde voor het desbetreffende gebrek geen garantie aan ConnectAndPlay verstrekt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1. Behoudens ingeval dit onverenigbaar is met dwingendrechtelijke wetsregels, zoals regels betreffende productaansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van ConnectAndPlay uitdrukkelijk beperkt tot de verplichtingen uit hoofde van artikel 9 (Reclame en garantie).

10.2 ConnectAndPlay is – onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en derhalve voor zover zij op grond van redelijkheid en billijkheid toch gehouden zou zijn tot vergoeding van schade – uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten die de Klant heeft moeten maken om de prestatie van ConnectAndPlay aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Klant de overeenkomst heeft ontbonden of indien ConnectAndPlay de geleverde zaken of prestaties die, anders dan als gevolg van voor rekening van de Klant komende oorzaken, gebrekkig zijn, heeft kunnen herstellen, vervangen of opnieuw heeft kunnen uitvoeren;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

De aansprakelijkheid van ConnectAndPlay voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten.

10.3. Voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel van ConnectAndPlay of andere (rechts)personen waarvan ConnectAndPlay gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen en adviezen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van de Apparatuur is ConnectAndPlay niet aansprakelijk.

10.4. Behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van ConnectAndPlay dan wel haar bedrijfsleiding is de aansprakelijkheid van ConnectAndPlay te allen tijde beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico.

10.5. De Klant is gehouden ConnectAndPlay en de door hem ingeschakelde derden te vrijwaren ingeval van aanspraken van derden in verband met het bestaan en of het gebruik van de Apparatuur ter zake van schade of inbreuk van rechten waarvoor de Klant op grond van de overeenkomst aansprakelijk is.

Artikel 11 – Overmacht

Onder overmacht van ConnectAndPlay wordt mede verstaan: werkstaking bij ConnectAndPlay of door haar in het kader van de overeenkomst in te schakelen derden, ziekte van haar personeelsleden, in- en/of uitvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en kernrampen, oorlog, oorlogsdreiging en bodembeslag, pandemieën en daarop gebaseerde overheidsbesluiten.

Artikel 12 – Rechten van intellectuele eigendom en gebruik en onderhoud programmatuur.

12.1. De rechten van intellectuele eigendom op de Apparatuur berusten bij ConnectAndPlay althans haar toeleverancier(s). De overeenkomst tussen ConnectAndPlay beoogt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten te bewerkstelligen.

12.2. ConnectAndPlay verleent de Klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de tot de Apparatuur behorende programmatuur. De Klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Ingeval de overeengekomen programmatuur wordt geleverd als onscheidbaar onderdeel van een pakket dat tevens andere, niet overeengekomen programmatuur bevat, strekt het gebruiksrecht van de Klant zich uitdrukkelijk niet uit tot de niet overeengekomen programmatuur.

12.3. De programmatuur mag door de Klant uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de aan de Klant geleverde Apparatuur en voor het bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

12.4. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de Klant gebruikt. De Klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘timesharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden nimmer aan de Klant ter beschikking gesteld.

12.5. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal de Klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van ConnectAndPlay geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan ConnectAndPlay melden. Na ontvangst van de melding zal ConnectAndPlay naar beste vermogen trachten fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door ConnectAndPlay te bepalen wijze en termijn aan de Klant ter beschikking worden gesteld. ConnectAndPlay is gerechtigd tijdelijke oplossingen, dan wel via programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Alle werkzaamheden zullen door ConnectAndPlay worden verricht binnen haar normale werktijden.

Artikel 13 – Registratie informatie

ConnectAndPlay verwerkt gegevens vertrouwelijk en voldoet in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ConnectAndPlay verwijzen wij u naar onze privacyverklaring die u kunt raadplegen op Hubspot.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ConnectAndPlay en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

14.2. Geschillen tussen ConnectAndPlay en de Klant, worden tenzij de zulks ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen niet toelaatbaar is, bij uitsluiting berecht door de rechtbank te Rotterdam.

ConnectAndPlay 

Van Heekstraat 15

3125 BN Schiedam

Contact us

085 - 7603631

info@connectandplay.eu

Follow us

Facebook

Instagram

Connectandplay 2021

Build by: MrSunshine